รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563 10:56
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563 10:56
ฮิต: 640

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย  ตำแหน่ง อาจารย์ (1 อัตรา)

 

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

ใบสมัครงาน