รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 09:56
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 09:56
ฮิต: 1314

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา
2. ผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
3.ใบสมัครงาน