ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
 
พลโท นิรุทธ เกตุสิริ
นายกสภามหาวิทยาลัย ประวัติ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประวัติ
พระครูสารกิจโกศล ดร.
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ศ.พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ศ.กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประวัติ
ผศ.ประชุม ผงผ่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประวัติ
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประวัติ
ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
ผู้แทนผู้บริหาร ประวัติ
  รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์
ผู้แทนผู้บริหาร ประวัติ
รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
ผู้แทนผู้บริหาร ประวัติ
   ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี ผู้แทนผู้บริหาร ประวัติ
ผศ.ศักดา บุญยืด
ผู้แทนผู้บริหาร ประวัติ
   อาจารย์อาภารัตน์ ประทีประเสน
ผู้แทนคณาจารย์ ประวัติ
   อาจารย์ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี ผู้แทนคณาจารย์ ประวัต
  อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำโรง ผู้แทนคณาจารย์ ประวัติ
  อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้แทนคณาจารย์ ประวัติ
  ผศ.สพ.ญ.สุรีรัตน์ บุตรพรม ประธานสภาคณาจารย์ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประวัติ
  นายอุทัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประวัติ