รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 10:37
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 10:37
ฮิต: 704

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ (๒ อัตรา)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

ใบสมัครงาน