ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT).........................................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

ipv6 ready