top
logo

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

   

              กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน  ภาคปกติ ๕๖ ๕๗ ๕๘ และ๕๙  ภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๕๕๙

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://22reg.ubru.ac.th ดังนี้          

    - จองรายวิชาเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๑๕ สิหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.     

    - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง     

    - ขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    

   - ชำระเงินลงทะเบียนหลังกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลังกำหนด วันละ ๒๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดย ชำระที่ กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready