top
logo

ปิดระบบ Web Application (14-กค-62)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปิดระบบ Web Application เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป.ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 - 19.00 น. ในระหว่างนี้จะไม่สามารถใช้งานระบบที่เป็น Web Application ได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready