top
logo

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ

 

  ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  แยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
คำสั่ง
ประกาศมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผู้บริหาร

องค์คณะบุคคล

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

การบริหารงานบุคคล

การเลื่อนระดับ - ตำแหน่งข้าราชการ

วินัยและจรรยาบรรณ

ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนอื่นๆ

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

การวิจัยและการบริการวิชาการ

การจัดตั้งและการแบ่งส่วนราชการ

การบริหารส่วนงานภายใน

การกำหนดเลขที่หนังสือออก

แนวทางการปฏิบัติงาน

การประหยัดพลังงาน

 ระเบียบสวัสดิการ

 พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, ข้อระเบียบอื่นๆ 

 แบบฟอร๋มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2559

 

รวบรวมโดยสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready