ประวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗
ประวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗