ชื่อ - นามสกุล นายชัยวัฒน์ บุณฑริก
   
วัน เดือน ปี เกิด
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๒ อายุ ๖๑ ปี
   
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๔/๓ ถ. เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๗๐๖๗๓ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๒๑๐๗
   
ประวัติการศึกษา
> การศึกษาบัณฑิต (เคมี) พ.ศ. ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
> ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) พ.ศ.๒๕๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Ph.D. (Social Science) พ.ศ. ๒๕๔๕ Magadh University, India
   
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
> อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
> ประธานกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
> ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
> ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
> ประธานคระกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย
> ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
   
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
> รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( ๒๕๔๖) (๒๕๔๗ - ๒๕๕๑)
> ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (๒๕๓๘-๒๕๔๒)
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
> ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
> ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
> เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
   
  < หน้าหลัก >               < หน้าประวัติ >