>>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 <<<<

>>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 <<<<

| หน่วยงานภายใน |

| หมายเลขโทรศัพท์ |

.........................................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

ipv6 ready