รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววครู/สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
ที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 0001 นาย วชิรปราชญ์ โมทจิตร
2 0002 นาย กฤติเดช อ่อนเหลา
3 0003 นาย มงคล พูลสว่าง
4 0004 นาง อนันตญา เต็งยงค์
5 0005 นางสาว ก้านก่อง เกื้กกูล
6 0006 นางสาว รัญดา งามวงศ์
7 0007 นางสาว สุภาภรณ์ ชินวงศ์
8 0008 นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
9 0009 นางสาว ณัฐธิดา อุ่นใจ
10 0010 นางสาว จันทร์ณีญา อินโสม
11 0011 พันโทหญิง สุชาดา คำศรีสุข
12 0012 นางสาว สกาวเดือน บุระพันธ์
13 0013 นางสาว นวลจันทร์ วงอาษา
14 0014 นาย ชาญนุวัฒน์ บุญขาว
15 0015 นาย กมลชัย วิเศษพงษ์
16 0016 นาย วรวิทย์ สมพงษ์
17 0017 นางสาว ภัสรา ประกอบสุข
18 0018 นางสาว ธนัฐดา บุญมา
19 0020 นาย ณัฐพล ธรรมพร
20 0021 นางสาว ดวงใจ สุทโธ
21 0022 นางสาว นวลละออง นามเกษ
22 0023 นางสาว จิรนันท์ อิ่มใจ
23 0024 นางสาว ดอกรัก ศรีโศรก
24 0025 นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
25 0026 นาย ประวิทย์ มารวิชัย
26 0027 นาย สุรวิทย์ ณ เชียงใหม่
27 0028 นางสาว อทิตยา ปานแดงสุข
28 0029 นาง หวัน ทองบุตร
29 0030 นางสาว ซึ้งดิน หลักเขต
30 0031 นางสาว ดาวพร ชาวหินฟ้า
31 0032 นางสาว ดินเย็น ชาวหินฟ้า
32 0033 นางสาว วันทา สืบแล
33 0034 นางสาว ปิญารัตน์ ทาก้อน
34 0035 นาย ธีระวัฒน์ ธรรมเที่ยง
35 0036 นาย ดนตรี จันทะชาลี
36 0037 นางสาว ทองทิพย์ พิหูสูตร
37 0038 นางสาว กมลลักษณ์ ไชยพันโท
38 0039 นางสาว ศุทธินี คุณบุตร
39 0040 นางสาว ดาหวัน เกษียร
40 0041 นาง แก้วจินดา รอบรู้
41 0042 นางสาว ลำปาง สิมาพันธ์
42 0043 นางสาว รุ่งเรือง เสามั่น
43 0044 นางสาว ฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า
44 0045 นางสาว นิตยา รอบรู้
45 0046 นางสาว ทิพวรรณ์ รุขะจันทร์
46 0047 นาย ชุมพล เกตุสุนทร
47 0048 นาย วิชาญ หลาทอง
48 0049 นาง ฉวีวรรณ กำแก้ว
49 0050 นาย ปิยะพร พันจร
50 0052 นาย เอกชัย พิณทอง
51 0053 นางสาว วราภรณ์ โพธิยา
52 0054 นางสาว นฤมล อ้วนทูล
53 0055 นาย ณัฐวุฒิ ชูแก้ว
54 0056 นาง ในน้ำคำ อูนากูล
55 0057 นางสาว ดาวตะวัน ประยูรสิงห์
56 0058 นางสาว อัจฉราภรณ์ โสภาวรรณ
57 0059 นางสาว ปวีณา บุตรตา
58 0060 นาย ธีรพงษ์ ไชยพันโท
59 0061 นางสาว ปิยพร ดำขำ
60 0062 นางสาว นฤมล จินาพันธ์บุปผา
61 0064 นาย สมบัติ พานทอง
62 0065 นาย ธีรนันท์ ยิ่งวงศ์
63 0066 นาง กรชวัล เดชคาภู
64 0067 นาย นครินทร์ วงศ์ขันธ์
65 0068 นาย สุริยัน สายทอง
66 0069 นางสาว รัชนี มัดชะนา
67 0070 นาง จิตติมา วิสุตกุล
68 0071 นางสาว อนงค์ บัวใหญ่
69 0072 นาง เรวดี บุญวิทย์
70 0073 นางสาว นาตยา พิริยะประกาศ
71 0075 นาย ชยากร ส่งเสริม
72 0076 นาง อาทิตยา อรศรี
73 0077 นางสาว นงลักษณ์ ธนูศิลป์
74 0078 นาย วิทยา อนันต์
75 0079 นางสาว จุรีรัตน์ สินพิมพ์
76 0080 นางสาว อัจฉราพรรณ พร้อมเพรียง
77 0081 นาย วัชรินทร์ อังฉกรรจ์
78 0082 นางสาว ลัดดาวัลย์ ยาเสร็จ
79 0083 นางสาว ยุพา เพ็งธรรม
80 0084 นางสาว ขวัญตา สมุติรัมย์
81 0085 นางสาว ณริญญาภรณ์ เหง้าเกษ
82 0086 นางสาว นันท์นภัส วงษ์ทวี
83 0087 นาย อัครพนธ์ กิ่งมณี
84 0088 นางสาว บุณฑริกา มุสจันทร์
85 0089 นาง จินตนา เหมแดง
86 0091 นางสาว จีรนันท์ ชื่นตา
87 0092 นางสาว จรัญญา ไชยมูล
88 0093 นาง ขวัญฤทัย ไตรบรรจบพงศ์
89 0094 นาง วิไล พลรักษ์
90 0095 นางสาว นิอรวัลย์ รูปสวย
91 0096 นาย วีรุต ศิริโท
92 0097 นาย อนุวัฒน์ เทียนโคกกรวด
93 0098 นางสาว มยุรี มาสุข
94 0099 นาง แววตา พงษ์พิละ
95 0100 นาย จีรวัฒน์ ศรีราชา
96 0101 นาย ณภัทร เหมแดง
97 0103 นาย กองธรรม พิมมัจฉา
98 0104 นาย สุรัตน์ สรรพสาร
99 0105 นางสาว ปุณญิสา โมฬีชาติ
100 0106 นางสาว พจนี สีมาฤทธิ์
101 0107 นางสาว ประทิน นบนอบ
102 0108 นางสาว ดาวเรือง นัยจิตร
103 0109 นางสาว อริศรา ล้านศรี
104 0120 นาย ศักรินทร์ ป้องเศร้า
105 0121 นางสาว เจนจิรา คงทน
106 0122 นางสาว รัตนาภรณ์ สุวรรณพิมพ์
107 0123 นางสาว ศิริวรรณ พวงแก้ว
108 0124 นางสาว วงเดือน เจริญราช
109 0125 นางสาว ลำดวน ครุธทัสสะ
110 0126 นางสาว วันทนา ศรีพิกุล
111 0128 นางสาว จันทร์จิรา ทานะเวช
112 0129 นางสาว อัจฉรา บุญเพิ่ม
113 0130 นางสาว นวลหงษ์ ผูกพัน
114 0131 นาย อนุรักษ์ เชื่องดี
115 0132 นาง เพ็ญพักตร์ ส่งสุข
116 0133 นาง นิภาภรณ์ กุลจันทร์
117 0134 นาย วชิรวิทย์ รุ่งเรืองดีเลิศ
118 0135 นางสาว นริศรา ผาลา
119 0136 นางสาว รัชนีกร อินเลิศ
120 0137 นางสาว สายฝน แบ้งกลาง
121 0138 นาย วิทยา หวานอารมย์
122 0139 นางสาว วรารัตน์ แดงสอาด
123 0140 นาย สุเทพ บุตะเขียว
124 0141 นางสาว อรุโณทัย สายโสภา
125 0142 นางสาว พิสมัย สุตรา
126 0143 นางสาว ธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
127 0144 นาง สุมาลี ศรีสวัสดิ์
128 0146 นาย สุวิทย์ โชคนัก
129 0148 นาย พงษ์พันธ์ พุทธพันธ์
130 0149 นางสาว ทัศทะศร สูงเรือง
131 0150 นางสาว จิราภรณ์ ว่องไว
132 0151 นางสาว ศิริพร สอนพรม
133 0152 นาย ดนิภพ เกษีสังข์
134 0153 นาย ประเชิญศักดิ์ พงษ์กิ่ง
135 0154 นาย กิจรภัฏดล วงศ์แสง
136 0155 นางสาว พรเพ็ญ ไชยเทพ
137 0156 นางสาว วันดี พรหมทา
138 0157 นางสาว สุภาภรณ์ คณากรณ์
139 0158 นางสาว เพ็ญทิพย์ ธรรมชาติ
140 0159 นางสาว อัมพิกา เพชรนาม
141 0160 นางสาว วิจิตรา ทองนาค
142 0161 นาย ยอดชาย คำเพียง
143 0162 นาง สุปรานี ทองสิงห์
144 0163 นางสาว ลัดดาวัลย์ พลอยงาม
145 0164 นางสาว ลำยงค์ แสนทวีสุข
146 0165 นางสาว สมยงค์ กำหิน
147 0166 นาย ยิ่งศักดิ์ ยิ้มสังข์
148 0167 นาง อุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล
149 0168 นาง ประครอง วิริยะภาพ
150 0169 นาย ปรีชา นาโหล่ง
151 0170 นาย สัมฤทธิ์ สมใจ
152 0171 นางสาว ศรุดา ชิตเชื้อ
153 0172 นาย ณัฐกรณ์ คชเสน
154 0173 นาย กันตพงศ์ สุยังกุล
155 0174 นางสาว น้ำฝน เพชรขันธ์
156 0175 นางสาว นวลฉวี พูลชาติ
157 0176 นางสาว จินดามณี จันทร์แก้ว
158 0177 นางสาว เดือนเพ็ญ บุญช่วย
159 0178 นางสาว ประกายแก้ว เดชภูมี
160 0179 นางสาว พิสมัย กะมะณี
161 0181 นาง จารุวรรณ อมตเวทิน
162 0182 นาย ชัยพฤกษ์ เหล็กดี
163 0184 นาย วิริยะ วัฒนดิลก
164 0185 นาย ภาคภูมิ บัวศรี
165 0186 นางสาว จิราภรณ์ สามิลา
166 0187 นางสาว อิศรา จันทโชติ
167 0188 นาง คมขำ มาลานิตย์
168 0189 นาง อำนวย บูรณะสติ
169 0190 นาย อัมพร หิรัญเขว้า
170 0191 นาย ธานิต วรรณรัตน์
171 0192 นาย สมพงษ์ วรรณเวช
172 0193 นาย หิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข
173 0194 นาง อุไรรัตน์ แดงสด
174 0195 สิบเอก นิรุติศัย ประสานวงศ์
175 0196 นางสาว รสสุคนธ์ พระคุณเลิศ
176 0197 นาย ศิริชัย ผังรักษ์
177 0198 นาย วีระพล บุญทวี
178 0199 นางสาว อโรชา โสตแก้ว
179 0200 นางสาว กุลวิกรานต์ บัวศรี
180 0201 นาย เสกสม สายเนตร
181 0202 นาย อำนวย พละศักดิ์
182 0203 นางสาว สุพัตรา ทับทิม
183 0204 นาย ธรวัฒน์ พงษ์ศิริ
184 0205 นาย สมัย ประสมพันธ์
185 0206 นาย ธนาธนวรรธน์ ศรีสุระ
186 0207 ว่าที่ส.อ.หญิง ทิพวรรณ์ คูณแก้ว
187 0208 นางสาว หนูกูล อุลัยพงษ์
188 0209 นางสาว วัชรี ทองทา
189 0210 นางสาว ธัญลักษณ์ แสนทวีสุข
190 0211 นางสาว สุภัสสรา คณากรณ์
191 0213 นาย ทองใส มาคะวงค์
192 0216 นางสาว วนิดา ศรีคำ
193 0217 นางสาว สุมาลี ชนะวงษ์
194 0218 นางสาว อรกมลพร อาจศิริ
195 0219 นางสาว รัตนกมล อำไพ
196 0220 นาย สำลี จวงโพนงาม
197 0221 นาย ณัฐพล กันหาฤกษ์
198 0222 นางสาว อังสุมารินทร์ จันทสาร
199 0223 นางสาว สุกัญญา มุงคุณดำ
200 0224 นางสาว อังคนารัตน์ สู้ณรงค์
201 0225 นางสาว สมถวิล เฉื่อยกลาง
202 0226 นางสาว นิตยา พิมพ์ทอง
203 0227 นางสาว อัจฉรา น้าวแสง
204 0228 นางสาว ศิริพร สะอาด
205 0229 นางสาว กนกวรรณ ทรัพย์คูณ
206 0230 นางสาว เกสร ดวงแก้ว
207 0231 นางสาว สาวิตรี ผ่องแผ้ว
208 0232 นางสาว สิรณียา ชาวชายโขง
209 0233 นาย ธาตรี บริสุทธิ์
210 0234 นางสาว สุภาวดี แพรสีนวล
211 0235 นางสาว ปรียดา สุดเต้
212 0236 นางสาว รุ่งนภา ทาธิวัน
213 0238 นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
214 0239 นาง วิลาวัลย์ โสดา
215 0240 นางสาว ไพรัตน์ อาษานอก
216 0241 นางสาว พรรนิภา พรมมา
217 0242 นางสาว สิริญญา ทองชมภู
218 0243 นาย ไกรพล องอาจ
219 0244 นางสาว อ้อมใจ ลับดีพะเนา
220 0245 นาย ธงชัย การแก้ว
221 0246 นาย พิสุทธิ์ บุญสร่าง
222 0247 นางสาว จันทิมา ซ้อนเสียง
223 0249 นาย อภิชาติ เติมทรัพย์
224 0250 นางสาว ปาณิสรา หน่อนันตา
225 0251 นาย สมควร บุญเสนอ
226 0252 นางสาว วาริณี นาคำ
227 0253 นางสาว ปุญชรัสมิ์ จันทร์เหลือง
228 0254 นาย ธีระยุทธ ประสาร
229 0255 นางสาว ดารณี สัตยากุล
230 0256 นางสาว ศิริพร สายแวว
231 0257 นางสาว ตุ๊กตา ปก้วประดับ
232 0258 นาย กิตติศักดิ์ แพงบุญ
233 0259 นาย ธวัชชัย บุญกัณฑ์
234 0260 นาย ธวัฒน์ อัปมะทัง
235 0261 นาง ใบเพียร ชาวหินฟ้า
236 0262 นาย หินสร้าง เครือบุตร
237 0263 นาง จิตรดา นิลนนท์
238 0264 นางสาว วันดี บัวลา
239 0265 นางสาว กิติยาพร เพ็งมะดัน
240 0266 นาง อรนุช อินทบุตร
241 0268 นาย พิพัฒน์ สุมวงษ์
242 0270 นางสาว นิตยา อุดมศรี
243 0271 นาย เทอดพงศ์ กัลยาพงศ์
244 0273 นาย ทักษิณ นวลอินทร์
245 0276 นางสาว เพ็ญพักตร์ ชาวตระการ
246 0277 นางสาว รัชนีกร ทองอินทร์
247 0278 นางสาว รัชนี เห็มภูมิ
248 0279 นางสาว เกสร จิมจันทร์
249 0280 นาย อำนาจ อินทรนาม
250 0282 นางสาว ชณัฏฐิยา ชมภูพื้น
251 0283 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริทิพย์
252 0284 นางสาว พัชริดา ธนสัสีงกูร
253 0285 นางสาว บัวไร เหล็กกลาง
254 0286 นางสาว จุฬารัตน์ กุลคำ
255 0287 นางสาว ชไมพร สุวรรณไตรย์
256 0289 นางสาว พรอารี เศรษฐใส
257 0290 นาง สุนันท์ แว่นแคว้น
258 0293 นางสาว อรพรรณ พงษ์วิเศษ
259 0294 นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
260 0295 นาย ประพันธ์ มนตรี
261 0296 นางสาว สกุลธรรม อ่วมเจริญ