1. ต้องระบุเรื่องที่จะร้องเรียนให้ชัดเจนตามประกาศของมหาวิทยาลัย [อ่านประกาศมหาวิทยาลัย]
 
  2. ผู้ร้องเรียนต้องระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน  
  3. อธิบายเรื่องที่ร้องเรียนอย่างละเอียด  
  4. หากผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในการดำเนินการต่อไป  
  5. ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ  
     
     
 
   
   
ส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ e-mail : secr_asst@ubru.ac.th