top
logo

ประกาศเรื่องการจองรายวิชาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเรื่องการจองรายวิชาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 เปิดให้จองรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2554 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. และ กศ.อช.ชั้นปีที่ 1 สามารถจองรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่เว็บไซต์  http://reg.ubru.ac.th/http://reg2.ubru.ac.th/, http://reg3.ubru.ac.th/


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready