top
logo

ดูประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือกทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554 รอบคัดเลือกทั่วไป  ได้ที่เว็บไซต์ http://web2020.ubru.ac.th/ (สอบวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ทุกสาขาวิชาในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามประกาศ สามารถยื่นความจำนงสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready