top
logo

การขอใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ ๖

การขอใบประกอบวิชาชีพครู 

         ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การขอใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับ วช.ค. รุ่นที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th (กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ตรวจสอบข้อมูลว่า โรงเรียนที่ท่านเป็นครูอัตราจ้างได้ยื่นขอผ่อนผันจ้างครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้วหรือยัง)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready