top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(รอบโควตา) กิจกรรมพิเศษ เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553  สอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๒  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม    
       ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
       แนวปฏิบัติในการสอบและตารางสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready