top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (รอบโควตา) ประเภทเรียนดี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประเภทเรียนดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553 สอบข้อเขียนวันจันทร์ที่  28   ธันวาคม  พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 - 12.10 น.  ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
     ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม 
     ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     แนวปฏิบัติในการสอบ

            

               แนวปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
         (ประเภททุนเรียนดี, เรียนดี และกิจกรรมพิเศษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๑. ประเภทเรียนดี,ทุนเรียนดี และกิจกรรมพิเศษ  สอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่  ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๒   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. ประเภทกิจกรรมพิเศษ  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้  มาแสดงในวันเข้าสอบคัดเลือกด้วย
๔. ในการทำข้อสอบให้ใช้ดินสอ ๒B เท่านั้น
๕. ผู้สมัครที่มีชื่อ ทั้งประเภทเรียนดี,ทุนเรียนดี และกิจกรรมพิเศษให้เข้าสอบข้อเขียนในประเภทเรียนดี


  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready