top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรมบริหารความเสี่ยงพัฒนาระบบงาน

       สำนักตรวจสอบภายใน จัดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน” ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

        ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบภายใน จัด การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร จำนวนกว่า ๘๐ คน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ ลำดับความสำคัญ และระบุปัจจัยเสี่ยงได้ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการพัฒนาด้านบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         นอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ อีกด้วย


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready