top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท – ป.เอก

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

                ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓และรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓      

                ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาค กศ.บป. จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ และรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม  – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓

                สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๑๐

                ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑ /  ๒๕๕๓

รับสมัคร                      ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ประกาศรายชื่อ              วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓              

ทดสอบความรู้พื้นฐาน       วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓

ประกาศผลสอบคัดเลือก    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓               

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ 

เปิดเรียนภาคปกติ           วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓                                         

เปิดเรียนภาคพิเศษ          วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

                สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๒๐๙๗


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready