top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐ คน

คุณสมบัติ

๑. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอยปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา)

๓. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน BMI ของ WHO

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

        สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับสอบคัดเลือกได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready