top
logo

เปิดค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับเยาวชนเข้าค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

           ดร.เกริกไกร แก้วล้วน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน เผยว่า สำนักจะจัดให้มีการจัดโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่  ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านพ่อบุญเหล็ง สายแวว ซึ่งท่านได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจะมีการฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากพื้นที่จริง เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเกษตร การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

           สำหรับผู้ปกครองหรือเยาวชนอายุตั้งแต่  ๖ – ๑๒ ปี ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อสอบถาม ได้ที่สำนักบริการวิชาการชุมชน ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑, ๑๐๓๕ หรือ คุณเจษฎา ชะโกฏ ๐๘-๙๖๒๔-๗๙๑๘ ค่าสมัครเพียงท่านละ ๑๐๐ บาท เท่านั้น


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready