top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครงาน ๑๐ อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครงาน ๑๐ อัตรา


         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
         ๑. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒  อัตรา            
         คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
         ๒. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
         คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
         ๓. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน ๒ อัตรา 
         คุณสมบัติ : อัตราที่ ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ อัตราที่ ๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
          ๔. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน  ๑  อัตรา
         คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ รับสมัคร จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
          ๕. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
          คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาไฟฟ้า รับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
          ๖. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
          ๗. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
         คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
        สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ และ ๒๐๓๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubru.ac.th


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready