top
logo

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

      ด้วยการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๐๐๔/๒๕๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
      คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
      ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในสังกัด เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยให้เสนอชื่อที่คณบดีหรือผู้อำนวยการของหน่วยงานที่ตนสังกัด และให้คณบดีหรือผู้อำนวยการของหน่วยงาน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อเลือกรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และจัดทำสรุปผลรายชื่อ เรียงลำดับตามตัวอักษรไม่เกิน ๓ รายชื่อ พร้อมแนบแบบประวัติ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และส่งที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

1.แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย-จากคณะ-สำนัก 
2.แบบเสนอประวัติและผลงาน-แบบละเอียด
3.ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
4.ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายก


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready