top
logo

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พุทธสถานและลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พุทธสถานและลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงวัย พร้อมทั้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ น. - แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา ๑๑.๓๐ น. - รับประทานอาหาร จากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมชมกิจกรรมลานวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๐๙ น. - ประธานในพิธี ผู้สูงวัย ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
- ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้สูงวัย และอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
- ผู้แทนผู้สูงวัย กล่าวอวยพรให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
- ประธานในพิธี มอบมาลัยกร/ของที่ระลึก และรดน้ำขอพรผู้สูงวัย
- คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหาร
- ชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จาก อุปนายกสมาคมหมอลำอีสาน และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดผ้าพื้นเมือง หรือผ้าลายดอก

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/12xfDoPTT3EoTrGWLtajBiDzd5GsqjX7q


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready