top
logo

ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

"ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน"
 
 
ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready