top
logo

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

ข้อควรรู้ก่อนการรายงานตัว

-          จำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

-          ภาพถ่ายและหลักฐานประกอบการทำบัตรอนุญาตของบัณฑิต

-          การจองภาพการพระราชทานปริญญาบัตร

-          แบบฟอร์มจองภาพถ่าย

 

ข้อควรรู้ในวันฝึกซ้อม (๑๔ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

-          กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-          การแต่งกายของบัณฑิต 

-          การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

-          การแต่งกายของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหอประชุม 

-          การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติแถวหน้า 

-          VDO สาธิตการฝึกซ้อม (จัดทำโดย ม. ราชภัฏนครสวรรค์)

-          ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิต 

-          ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

-          จุดต่าง ๆ บนเวที และการปฏิบัติ 

-          การข้ามลาดพระบาท 

-          คำกล่าวปฏิญาณของบัณฑิต 

ข้อควรรู้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร (๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

-          จำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

-          กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร รอบแรก 

-          ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รอบแรก 

-          กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร รอบสอง

-          ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รอบสอง 

-          ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 

-          กำหนดเวลานัดหมาย ณ จุดรวมบัณฑิต 

-          ลำดับขั้นตอนการรวมบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมมหาชิราลงกรณ 

-          ผังบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-          ผังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ 

-          จำนวนที่นั่งบัณฑิต 

-          ข้อปฏิบัติของญาติบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธี

-          แผนผังที่นั่งบนเวทีของแขกผู้มีเกียรติ 

-          กำหนดการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตรของอาจารย์

-          แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-          รายชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-          สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัย  พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ

-          สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล

-         

 

-          สำหรับบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี/โท ทหาร ตำรวจ แจ้งทรงผมด้านข้างขาว  

 แผนผังที่นั่งแขกผู้มีเกียรติบนเวที ในวันพระราชทานปริญญาบัตร (๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 >>>>>ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด<<<<<

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready