top
logo


 

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระดับปริญญาโท เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.), การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ค.ม.), วิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.), คณิตศาสตร์ศึกษา (วท.ม.), คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (วท.ม.), เทคโนโลยีวิศวกรรม (วท.ม.), วิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.), การจัดการ (บธ.ม.), การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.ม.), ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.), สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.), การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น (รป.ม.) และการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ม.)

ระดับปริญญาเอก เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.), ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.)และวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปร.ด.)

กำหนดรับสมัคร จำหน่ายระเบียบการและสมัครด้วยตนเอง/ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๐๙๗

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready