top
logo

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัด สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (1 อัตรา)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready