top
logo

สมัครสอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready