top
logo

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
       ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา  
       1.  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
       2.  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา      


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready