top
logo

รับสมัคร สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดังรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready