top
logo

รับสมัครอาจารย์วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

       ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัยตามรายละเอียด ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนระดับปรีคลินิก จำนวน ๒ อัตรา ดูประกาศจากมหาวิทยาลัย


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready