top
logo

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ(ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " ค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2 "และ"สร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ด้วย 3D-printer " ให้แก่สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษและนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมี ผศ.สุวัฒน์ บรรลือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณะครุศาสตร์ดูแลด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๓๐ ศูนย์ภาพษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RSS
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ศูนย์คอมฯราชภัฏ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready