top
logo

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปีประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อ (เรียงลำดับตามวันและเวลาที่ได้รับสมัครและได้รับเสนอชื่อ) ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช

๒. รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส

๓. อาจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์

ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RSS
การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การเสนอวิสัยทัศ...
Detail Download
การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การเสนอวิสัยทัศ...
Detail Download
การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การเสนอวิสัยทัศ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready