top
logo


line-pr
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงาน...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รา [ ... ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา [ ... ]

พัฒนาหลักสูตรด้านสังคมศึกษา...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโค [ ... ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา [ ... ]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน และการประชุมเพื่ [ ... ]

มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ [ ... ]

เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา...

วัเมื่อนที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. [ ... ]

กราบนมัสการพระครูสุขุมวรรโณภาส...
กราบนมัสการพระครูสุขุมวรรโณภาส

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเล [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเลือกปฏิบัต [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะนิติศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปสอบคั [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ วิศวกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ [ ... ]

สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู้ควบคุมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๘ หลัง ด้วยวิ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๐๐ ตั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ จำน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

008401910

Your IP: 54.242.18.190
Server Time: 2014-07-28

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th