top
logo
line-pr
ประกาศผลการสรรหา “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๕๗ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี;... ]

นวัตกรรมการจัดการ...

เชิญร่วมงานนวัตกรรมการจัดการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เชิญร่วมงานประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๓...

เชิญร่วมงานประชุมระดับชาติ : ความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม  [ ... ]

เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในอาเซียน...

เชิญร่วมเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ [ ... ]

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์...

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพnbsp;]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษ...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เชิญร่วมเสนอรายชื่อพ่อดีเด่นราชภัฏ...

                     อาจารย์ดร.กิติรัตน์  สีหบัณฑ์

แจ้งการฉีดวัดซีน dT...

         งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ , สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ คณะส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพื้นที่ร้านมินิมาร์ท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต จ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุด [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ (แบบมีเ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

line-std
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ...

นางวารุณี   สุกใส   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา          [ ... ]

กีฬาต่อต้านยาเสพติด คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ...

อาจารย์สุเชาว์  มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธา [ ... ]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 ๑) ประกาศรับสมัคร รอบโควตา คลิกที่ลิงค์ 81 [ ... ]

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอบภาคนิพนธ์ ...

ด้วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกการเรี [ ... ]

ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณอาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิ [ ... ]

คณะครุศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชี...

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

011189998

Your IP: 54.242.241.20
Server Time: 2014-11-24

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th