top
logo


line-pr
มรภ.อุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร...

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศ [ ... ]

เชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

ม.ราชภัฏอุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา...

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา...

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สัมมนาบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกฎหมายจราจร ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การ [ ... ]

อบรมผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท งานบริการและสร้างเสริม [ ... ]

รู้เท่าทัน ก้าวให้ทัน การศึกษาอาเซียนยุวพลเมืองอุบ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังห [ ... ]

คณะพยาบาลศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

คณะพยาบาลศาสตร์  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเลือกปฏิบัต [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะนิติศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปสอบคั [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ วิศวกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๘ หลัง ด้วยวิ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๐๐ ตั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ จำน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑๕ รายการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

008286355

Your IP: 54.205.119.163
Server Time: 2014-07-24

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th