top
logo
line-pr
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กำหนดการพั...

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กำหนดการพัฒนาห้องสมุด รร. [ ... ]

เชิญร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘...

เชิญร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะจัดกิจกรรม [ ... ]

จำหน่ายเค้ก คุกกี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่...

สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการจำหน่ายเค้ก คุกกี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานคณะวิทยาการคอมพิ...

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญสั่งจองน้ำสมุนไพร...

ขอเชิญสั่งจองน้ำสมุนไพรชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาส [ ... ]

ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแ...

ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนnbsp;... ]

คณะแพทย์แผนไทยฯ ประชุมทางวิชาการและนำเสนิผลงานวิจั...

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษา [ ... ]

line-job
รับสมัคร พนักงาน(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเพื [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

line-eoffice
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ 1 หลัง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง [ ... ]

ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ คณะวิทย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ คณะเ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กระ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อปุกรณ์กระจายโหลด (Server Load ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีคามประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปก [ ... ]

ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

line-std
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา UBRU GAME...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีnbsp;]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำนักศึกษาพัฒนาม...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำนักศึกษาฯ พัฒนามหาวิทยาลัย

UBRU GAMERS 2014

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีnbsp;]

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

แจ้งนักศึกษารับฉีดวัดซีนป้องกันคอตีบ – บาดทะยัก...

แจ้งนักศึกษารับฉีดวัดซีนป้องกันคอตีบ – บาดทะยัก

กีฬา "ดอกจานเกมส์" ครั้งที่ 10...

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี คณบดีคณะครุศาสตร์

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

011486716

Your IP: 54.83.78.132
Server Time: 2014-12-18

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th