top
logo


line-pr
พิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล...

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง [ ... ]

ฺ๊UBRU Marketing Special Contest 1

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ UBR [ ... ]

ปฏิรูปการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา [ ... ]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา "วรรณกรรมใน...

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร [ ... ]

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดงานบริหารธุรกิจวิชา...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ระ [ ... ]

สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งย...

คณะวิทยาศาตร์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท [ ... ]

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโต้วาที ครั้งที่ 1...

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการโต้วาที ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ  [ ... ]

ปิดระบบเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เว [ ... ]

line-job
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการช...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้าน...

มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารหอพัก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงทำคลอด จำนวน 1 เตียง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตี [ ... ]

line-std
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนีย...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวห [ ... ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึก...

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขว [ ... ]

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  เผ่าหอม ,น [ ... ]

แจ้งข้อมูลการใช้ Google App For Education...

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งข้อมูลการใช้ G [ ... ]

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู...

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู

ประกาศผลสอบทุน สควค. 2557 (เพิ่มเติม)...

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน สควค. โดย [ ... ]

ประกาศนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ...

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานท [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

009074965

Your IP: 184.72.154.124
Server Time: 2014-08-29

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th